Regulamin Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Sprzedawca - Agnieszka Robak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Patataj Agnieszka Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice,  REGON: 100850830, NIP: 731-187-33-08, NIP UE: PL7311873308 wpisaną do CEIDG, zwana dalej „Sprzedawcą”, „Sklepem”, „Sklepem internetowym www.jezdzieckipatataj.pl”  lub „Administratorem”.

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.jezdzieckipatataj, zwana dalej „Klientem”, Kupującym” bądź „Zamawiającym”.

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.jezdzieckipatataj.pl.

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.jezdzieckipatataj.pl.

 2. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie, bądź drogą mailową.

 3. Towar – każdy przedmiot, produkt sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl.

 6. Strona - każda ze stron umowy, czyli Sprzedawca i Klient.

 7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www, znajdująca się pod adresem sklepu internetowego www.jezdzieckipatataj.pl.

 8.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 9. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, oznaczonego loginem i hasłem, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej sklepu.

 10. Konto - osobisty panel administracyjny użytkownika, utworzony w procesie rejestracji, dostępny po zalogowaniu w sklepie internetowym, służący składaniu zamówienia oraz zawieraniu umowy sprzedaży.

 11. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

II. Informacje  ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.jezdzieckipatataj.pl jest Agnieszka Robak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Patataj Agnieszka Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice,  REGON: 100850830, NIP: 731-187-33-08, NIP UE: PL7311873308 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem  sklepu internetowego www.jezdzieckipatataj.pl.

 3. Sklep internetowy www.jeździeckipatataj.pl  mieści się pod adresem elektronicznym www.jezdzieckipatataj.pl.  Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży, artykułów skórzanych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszelkie pytania, uwagi, bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl można kierować:
  - na adres elektroniczny info@jezdzieckipatataj.pl;
  - telefonicznie, pod numerem telefonu 661-878-914 (opłata zgodna z taryfą operatora Użytkownika Sklepu, Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za możliwość kontaktowania się z nim);
  - za pośrednictwem poczty, na adres: PPHU Patataj Agnieszka Robak, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są to przede wszystkim:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.);
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta(Dz.U. 2014 poz.827).

h) Ustawa z dnia 27 marca 2018r. O ochronie danych osobowych, wprowadzająca Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO)

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby Klienci, korzystając ze stron sklepu internetowego www.jezdzieckipatataj.pl czuli się bezpiecznie i komfortowo. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączyć, ani ograniczyć żadnych praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu powyższych przepisów (Ustęp II, pkt. 5. niniejszego regulaminu). W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami, pierwszeństwo zawsze mają przepisy.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiających dysponujących minimalnym wyposażeniem urządzenia końcowego:

a) zainstalowany system operacyjny umożliwiający przeglądanie sieci Web;
b) łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Microsoft IE bądź inna zgodna ze wskazanymi przeglądarkami;
d) zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f) aktywne konto e-mail. 

IV.   Rejestracja oraz  warunki realizacji zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się Zamawiającego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2.  Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.

 3. Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce Twoje Konto na głównym ekranie Sklepu. Konto można utworzyć, wpisując w nim swoje prawdziwe dane:

a) adres e-mail;
b) imię;
c) nazwisko;
d) indywidualne hasło (hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta; hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu, Sprzedający nigdy nie poprosi o podanie mu hasła, Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby zachować go w tajemnicy i chronić  przed  niepowołanym dostępem osób trzecich);
e) dokładny adres: ulica, numer domu, miejscowość, kod miejscowości, województwo;
f) numer telefonu;
g) opcjonalnie Zamawiający  może podać nazwę firmy oraz nip w celu wystawienia faktury Vat.

 1. W przypadku, gdy dane Użytkownika podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich zaktualizowanie, w celu ułatwienia realizacji kolejnych zamówień.

V. Składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 2. Zamówienia  przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą e-mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.jezdzieckipatataj oraz drogą e-mailową info@jezdzieckipatataj.pl   można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 661-878-914 można składać
  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11-17 oraz w soboty w godz. 10-14.

 4. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej www.jezdzieckipatataj.pl zamawiający powinien dodać wybrany towar, który ma zamiar kupić do wirtualnego koszyka, co nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być  dodawane i usuwane  z koszyka.

 5. Wirtualny koszyk umożliwia klientowi przeliczanie wartości zamówienia.

 6. Warunkiem realizacji Zamówienia  jest wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielania zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Kupujący może korzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Zamawiający powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed  niepowołanym dostępem osób trzecich.

 8. W celu sfinalizowania zamówienia Klient powinien następnie wybrać sposób dostawy i metodę płatności oraz postępować z kolejnymi wskazówkami.

 9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz formularz rejestracyjny, w tym dokładnie wypełni  dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e- mail).

 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Następnie Sprzedający sprawdza dostępność towaru na magazynie swoim lub na magazynie dostawcy i przesyła klientowi informację na podany adres e-mail bądź informuje telefonicznie o dalszej realizacji zamówienia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia przypadku płatności „za pobraniem”.

 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru o podobnych właściwościach, anulowanie całości zamówienia).

 13. Jeżeli towar jest niedostępny na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy, a przez to Sprzedawca nie może zrealizować złożonego przez Klienta zamówienia niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli taka została uiszczona. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe, liczone od daty dokonania przedpłaty.

 14. W wypadku, gdy dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu uzupełnienia informacji. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

VI. Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu, są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Na każdy towar wystawiany jest paragon lub opcjonalnie na życzenie klienta faktura VAT.

 3. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę towaru, podane są oddzielnie na stronie głównej sklepu
  w zakładce „płatności i wysyłka” i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od wagi ilości zamawianych produktów.

 4. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kosztów dostawy, zwłaszcza w przypadku zmian cenników świadczonych przez firmy kurierskie i Pocztę Polską. Postanowienie to nie dotyczy zamówień , które są już w realizacji.

 6. Sklep oferuje klientowi następujące formy płatności:
    a) gotówką przy odbiorze;
    b) przedpłata przelewem na konto bankowe, na rachunek bankowy Sprzedawcy:
           PPHU Patataj Agnieszka Robak
           ul. Łaska 12  95-200 Pabianice

           POLBANK: 75 2340 0009 5360 2600 0000 0196

 7. W przypadku wyboru formy płatności: (przedpłata) przelewem na konto bankowe, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

VII. Dostawa towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty towarów w siedzibie Sprzedającego.

 3. Czas realizacji dostawy towaru do Klienta jest różny, ponieważ jest zależny od dostępności towaru na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtowni, producenta). Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta e-mailowo bądź telefonicznie o spodziewanym czasie realizacji zamówienia. Jeżeli strony nie postanowią inaczej Sklep zobowiązuje się jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni na dostarczenie zamówionego towaru klientowi.

 4. Jeżeli Sklep  nie może dostarczyć zamówionego towaru, ponieważ jest on niedostępny na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtownia, producent), sprzedawca postępuje zgodnie z ustępem V. „Składanie  Zamówień” pkt. 13 niniejszego regulaminu.

 5. Po dostarczeniu przesyłki zaleca się, aby Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu spisał protokół szkody i niezwłocznie skontaktował się ze sprzedawcą telefonicznie: 661-878-914, bądź na adres e-mail: info@jezdzieckipatataj.pl.

 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 661-878-914, bądź na adres e-mail: info@jezdzieckipatataj.pl.

VIII. Odstąpienie od umowy (ZWROTY)

 1. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta art.27, Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (na drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., oświadczenie można pobrać tutaj. Oświadczenie można złożyć listownie na adres PPHU Patataj Agnieszka Robak, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice lub na adres e-mailowy: info@jezdzieckipatataj.pl.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 3. Zaleca się, aby  do zwracanego towaru dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT), co przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt oraz odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru ponosi Klient.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w terminie 14 dni, licząc od momentu przyjęcia przez Sklep oświadczenia Zwrotu towaru.

 6. Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu, niż do celów jego sprawdzenia, przymierzenia.

 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z tego Towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktu, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

 8. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta z zastrzeżeniem, że: Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 tego Ustępu.

 9. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu  przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą, np. oficerki szyte na miarę, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

IX. Niezgodność towaru z umową, rękojmia (REKLAMACJE)

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (wady fizyczne lub prawne) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  W przypadku zamówienia dokonanego przez Przedsiębiorcę towary są objęte 12-miesięczną rękojmią.
  Wada fizyczna występuje w szczególności jeżeli dany Towar:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, jeżeli Towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 1. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sklep opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. W razie indywidualnego uzgodnienia właściwości Towaru Sklep odpowiada jedynie za wady ukryte sprzedanego Towaru, tj. takie których nie można było zauważyć pomimo dołożenia należytej staranności.

 1. Reklamacje oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: info@jezdzieckipatataj.pl;

 • pisemnie na adres: PPHU Patataj Agnieszka Robak, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice.

  Zgłaszając reklamację Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 661-878-914, dokładne wypełnienie formularza reklamacyjnego, do pobrania
  tutaj (w tym podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji, żądań wobec Sprzedawcy) oraz o dołączenie kserokopii dokumentu sprzedaży i przesłanie na jeden z powyższych adresów. Podczas rozmowy telefonicznej Strony ustalą czy konieczne będzie odesłanie Towaru, czy wystarczy na przykład przesłanie zdjęć obrazujących daną wadę.

 1. W przypadku ujawnienia wad Konsument może żądać:

a) doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę (usuniecie wady);
b) wymianę na nowy towar wolny od wad;
c) obniżenia ceny zakupionego wadliwego Towaru;
d) odstąpienia od Umowy.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna. Strony niezwłocznie uzgadniają rodzaj i zakres uprawnienia przysługującego Konsumentowi przed jego wykonaniem przez Sklep.

 2. Konsument traci uprawnienia reklamacyjne jeżeli po upływie 1 roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji oraz żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

X. Gwarancje

 1. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi zgodnie z ustępem IX. „Niezgodność towaru z umową, rękojmia” niniejszego regulaminu.

 3. Korzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową nie wyklucza korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji producenta bądź dystrybutora.

XI. Umowa o świadczenie usług bezpłatnych

 1. Sprzedawca świadczy, na rzecz Klienta, usługi niepłatne drogą elektroniczną:

  a) założenie i prowadzenie konta;
  b) wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 1. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@jezdzieckipatataj.pl lub też pisemnie na adres Sklepu: PPHU Patataj Agnieszka Robak, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice.

 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej oraz w formie listownej i przesłana na adres  Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

XII.  Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klientów Sklepu Jeździeckiego www.jezdzieckipatataj.pl traktujemy jako poufne i nie są one udostępniane firmom ani osobom trzecim bez zgody i wiedzy Klienta. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.
2.Administratorem Danych Osobowych w Sklepie www.jezdzieckipatataj.pl jest Agnieszka Robak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Patataj Agnieszka Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice, REGON: 100850830, NIP: 731-187-33-08, NIP UE: PL7311873308 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
3.Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 27 marca 2018r. O ochronie danych osobowych, wprowadzającą Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO)
4. Rodzaje danych, które  zbiera witryna internetowa podczas rejestracji i dokonywania zakupów:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - są niezbędne do wysyłki zamówionego towaru;
b) nr telefonu – potrzebne w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie;
c) adres e-mail – potrzebny w celu wysyłania informacji o postępie zamówienia;
d) informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie-wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez
niego dane zostały zapamiętane, by mógł przy kolejnych odwiedzinach naszego Sklepu, korzystać z niego bez powtórnego wpisywania danych. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla dokonania rejestracji i zakupów w Sklepie. W przypadku założenia konta posiadacie Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.
5. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania;
Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:
- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby;
- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenie konta w sklepie lub na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera);
- na podstawie art. 6 ust 1 d Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepie, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa;
- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Sklepu  lub przez stronę trzecią, np. do celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu administrowania , w celu realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy świadczonej na rzecz Sklepu pomocy technicznej.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych;
- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych;
- jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wwiązania się z obowiązków podatkowych
- w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń;
Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@jezdzieckipatataj.pl
Zgoda na prowadzenie konta może być cofnięta w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: info@jezdzieckipatataj.pl
7. Odbiorcy danych
W celu realizacji zamówienia (wysyłki zamówionego towaru) Państwa dane osobowe zostaną ujawnione:
DELPOINT - Centrum Wysyłek Kurierskich
ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
NIP 982-033-44-95, REGON 100916612
oraz wybranym operatorom jak:
 UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, DHL, InPost , GLS (a także ich podwykonawcom);
- w celu realizacji płatności w systemie PayU.pl - firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,
- okresowo Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w ramach pomocy technicznej świadczonej na rzecz Administratora;
- ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
8. Zabezpieczenie, środki techniczne i organizacyjne:
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów i połączeń. Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi. Login i hasło do Sklepu. Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu. Połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w systemie PayU.pl, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia systemu płatniczego Payu.pl. PayU spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard)w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.
9. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Sklepu potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- prawo do wniesienia sprzeciwu:
 wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
W celu realizacji uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@jezdzieckipatataj.pl
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do GIODO, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
*z dniem 25.05.2018r planowane jest powołanie nowego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejmie zadania i kompetencje GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.
Inne strony internetowe
Na stronach internetowych Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


XIII.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Internetowej Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego www.jezdzieckipatataj.pl.

 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron niniejszego Sklepu.

 3. Regulamin może ulec zmianie, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie wprowadzanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje konto.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Sklep będzie dążył do rozwiązania sprawy polubownie. Klient ma możliwość korzystania z wielu możliwości polubownego załatwiania sprawy, są to między innymi:

 • mediacja,

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 • bezpłatna infolinia konsumencka od Federacji Konsumenckiej 800 007 707.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest Prawo Polskie. Jeżeli Strony nie będę potrafiły rozwiązać sporów polubownie, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.