Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych (RODO)

1.Dane osobowe Klientów Sklepu Jeździeckiego www.jezdzieckipatataj.pl traktujemy jako poufne i nie są one udostępniane firmom ani osobom trzecim bez zgody i wiedzy Klienta. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

2.Administratorem Danych Osobowych w Sklepie www.jezdzieckipatataj.pl jest Agnieszka Robak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Patataj Agnieszka Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Łaska 12, 95-200 Pabianice, REGON: 100850830, NIP: 731-187-33-08, NIP UE: PL7311873308 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

3.Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 27 marca 2018r. O ochronie danych osobowych, wprowadzającą Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO)

4. Rodzaje danych, które zbiera witryna internetowa podczas rejestracji i dokonywania zakupów:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - są niezbędne do wysyłki zamówionego towaru;
b) nr telefonu – potrzebne w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie;
c) adres e-mail – potrzebny w celu wysyłania informacji o postępie zamówienia;
d) informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie-wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez
niego dane zostały zapamiętane, by mógł przy kolejnych odwiedzinach naszego Sklepu, korzystać z niego bez powtórnego wpisywania danych. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla dokonania rejestracji i

zakupów w Sklepie. W przypadku założenia konta posiadacie Państwo możliwość podglądu i

edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

5. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania;

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której

dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenie konta w sklepie lub na

przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera)

- na podstawie art. 6 ust 1 d Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów

podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa

- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. do

celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu

administrowania Serwisem, w celu realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy

świadczonej na rzecz Administratora pomocy technicznej.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być

przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez

okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić

administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas

dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi

przedawnienia roszczeń. jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być

podnoszone wobec administratora danych.

- jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania

się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie rozpatrzenia reklamacji,

prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych

- w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie

uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu

roszczeń.

Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas

przetwarzania danych osobowych edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@jezdzieckipatataj.pl

Zgoda na prowadzenie konta może być cofnięta w każdym czasie. Przysługuje Państwu

prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o

przesłanie wiadomości na adres: info@jezdzieckipatataj.pl

7. Odbiorcy danych

W celu realizacji zamówienia (wysyłki zamówionego towaru) Państwa dane osobowe

zostaną ujawnione:

DELPOINT - Centrum Wysyłek Kurierskich
ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
NIP 982-033-44-95, REGON 100916612

oraz wybranym operatorom,

jak , UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, DHL, InPost , GLS (a także ich

podwykonawcom)

- w celu realizacji płatności w systemie PayU.pl - firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-

166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez

Komisję Nadzoru Finansowego, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,

- okresowo Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w ramach

pomocy technicznej świadczonej na rzecz Administratora.

- ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Zabezpieczenie, środki techniczne i organizacyjne:

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je

przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne

niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów i połączeń .

Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie

Klientowi. Login i hasło do Witryny Klient zobowiązany jest zachować w poufności i nie

udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nie będzie zwracał się do Państwa o ich

podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia

korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po

zakończeniu korzystania ze Sklepu..

Połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych w systemie

PayU.pl, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia systemu płatniczego Payu.pl.

PayU spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, PCI DSS. Payment

Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje

płatnicze (Visa, MasterCard)w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz

informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,

czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do:

- dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie

- prawo do wniesienia sprzeciwu

 wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile

nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

W celu realizacji uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub

poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@jezdzieckipatataj.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do GIODO, jeżeli uznają Państwo, iż

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*z dniem 25.05.2018r planowane jest powołanie nowego organu nadzorczego, Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejmie zadania i kompetencje

GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.

Inne strony internetowe

Na stronach internetowych Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takiestrony internetowe działają niezależnie od naszego Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.